Nevenka Hrovatin

Nevenka Hrovatin EPC4Prof. dr. Nevenka Hrovatin je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno je podpredsednica SAEE, na EF pa članica senata, predsednica komisije za kadrovske zadeve in habilitacije, vodja raziskovalne skupine „Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v procesih razvoja EU”, vodja skupnega podiplomskega programa Javni sektor in ekonomika okolja, ki ga EF organizira skupaj z Univerzo v Sarajevu ter predstojnica Inštituta za javni sektor. Sodeluje kot članica v uredniških dborih revij Economic and Business Review,Mednarodna revija za javno upravo (Administration) in CEA Journal of Economics. Objavila je več člankov v uglednih mednarodnih revijah (Energy policy, Utilities Policy, Journal of Productivity Analysis, Telecommunicaitons Policy) ter redno sodeluje na številnih mednarodnih konferencah. Leta 2013 je skupaj s soavtorico prof. Jeleno Zorić pejela nagrado ARRS za najboljšo objavo v s področja ekonomije. IAEE ji je zaupal vodstvo programskega odbora Evropske energetske konference, ki bo potekala konec avgusta 2016 v Ljubljani. Za svoje delo na raziskovalnem in pedagoškem področju je leta 2015 prejela zlato plaketo Univerze v Ljubljani.

V preteklosti je opravljala naslednje vidnejše funkcije: bila je predsednica sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev RS, predsednica Sveta Agencije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, članica Sveta za cene pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, članica Energetskega sveta predsednika vlade RS, članica Sveta za javno-zasebno partnerstvo pri Ministrstvu za finance RS ter prodekanja za mednarodno sodelovanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (EF). Bila je tudi članica nadzornih svetov več slovenskih podjetij in predsednica nadzornega sveta JP Energetika Ljubljana.

 

Mateja Čuk

Mateja cuk EPC4Mateja Čuk je odvetnica z v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., kjer ji poseben izziv med drugim predstavljajo energetska pravna vprašanja. Svojo energetsko pot je začela na Direktoratu za energijo na Ministrstvu RS za okolje in prostor leta 2004, takoj po vrnitvi s podiplomskega študija prava na Univerzi v Amsterdamu, kjer je pridobila naziv magistrica pravnih znanosti. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila pri slovenskem operaterju trga z električno energijo družbi Borzen, d. o. o., kjer je tri leta vodila tudi Službo za pravne in kadrovske zadeve. Bila je aktivna v različnih interesnih združenjih, kot sta EUROPEX in EURELECTRIC. Redno je predavala in bila imenovana za izpraševalko pri državnem usposabljanju in preizkušanju znanj upravljavcev energetskih naprav pri Zvezi društev energetike Slovenije in Izobraževalnem centru energetskega sistema. Imela pa je tudi priložnost, da je ureditev slovenskega trga z električno energijo predstavila slovenskim višjim in upravnim sodnikom. Je avtorica priročnika Kratek pregled nove ureditve slovenskega energetskega sistema, ki ga je izdal ICES, in avtorica prispevka o slovenskem prenosu tretjega energetskega svežnja v knjigi, ki je tik pred izidom: Legal Aspects of EU Energy Regulation .

Kresimir Bakic

K.Bakic EPC4Kresimir Bakic is power engineering expert with 40 years of experiences in power system planning, development, economy of systems, interconnection designing systems, optimization of VAR compensation, OHL designing, construction and monitoring systems, DLR, system regulation and last years in standardization of OHLs and conductors issues. After graduated at University of Ljubljana in 1975, he was with Electric Power Researching Institute Milan Vidmar, as Head of the Power System Planning, with University of Ljubljana in education process between 1980 and 1992, and after 2003 as senior Adviser with ELES, Slovenian TSO.

As principal investigator he has made over 150 technical studies and over 100 papers published on conferences and meetings as well scientific magazines, text books for students, vocabularies, and history files of electricity. For many years he was regular member of CIGRE Study Committee for System Development and Economy, where he received (in 2004) the CIGRE Technical Committee Award for his outstanding contribution in the work of area for Development and Economy of Systems. Last ten years as chairman he contributed a lot in creation of new National and European standards for overhead lines.

He is chairman of the National Association of Electric Power engineers, CIGRE and CIRED, and from 2014 the first chairman of newly established South East European Region of CIGRE (SEERC).

Miran Fužir

Miran Fužir EPC4Miran Fužir, vodja toplarne na Ravnah na Koroškem

Miran Fužir je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. V podjetju Energetika Ravne je dobil redno zaposlitev sredi leta 1996. Do februarja 2000 je delal v oddelku »Razvoj in projektiva«, nato pa je prevzel vodenje Oddelka »Para, topla voda in tekoča goriva«, kjer je še vedno krovna dejavnost soproizvodnja toplote in električne energije, odgovoren pa še za nemoteno, zanesljivo in učinkovito izvajanje procesov proizvodnje vršne daljinske toplote in distribucije porabnikom v mestu in na zaokroženem gospodarskem območju, proizvodnje tehnološke pregrete pare in sanitarne tople vode.

 

Jože Torkar

Joze Torkar EPC4In terms of formal education, Jože Torkar (born in 1973) is a mechanical engineer and holds both a university degree and a master’s of science. His career path began in 1996 in EL-TEC Mulej, d.o.o. in the area of district heating networks management. In 2000, he took his new responsibilities as the General Manager of EL-TEC Mulej, d.o.o. By the 2010 the company become the leading regional provider of energy and environmental solutions with main focus on district energy, water distribution systems, effective lighting and energy management for buildings. After acquisition of EL-TEC Mulej d.o.o. by Petrol d.d. in August 2011 he was leading merger of both companies as CEO of Eltec Petrol Group d.o.o. Since May 2015 he is holding a position of Energy Solution Director in Petrol d.d.

He has more than 15 years of experience in the field of public-private partnerships and business models based on the Energy Performance Contracting (EPC) and Energy Supply Contracting (ESC) principles. Together with a team of innovative and committed co-workers he developed MUMESCo (Multi Utility, Mobility and Environmental Service Company) business model in response to the increasingly complex demands of clients in the public, commercial, industry and private sector.

He is a member of the Board of the Mechanical Engineers’ Section at the Slovenian Chamber of Engineers and a member of the expert council of the Slovene District Energy Association.

Jože Torkar is an author of two scientific contributions and more than twenty five expert contributions published at conferences and has received five awards for innovation and development in the area of efficient use of energy and water and reducing environmental impact.

Zoran Kus

Zoran Kus EPC4Zoran Kus je aktiven na področju okolja in podnebnih sprememb že več kot 30 let. Trenutno je glavni pogajalec Slovenije za področje podnebnih sprememb na Ministrstvu za okolje in prostor. Med leti 2010 in 2014 je bil zaposlen kot ataše za okolje in podnebne spremembe na Stalnem predstavništvu Slovenije pri Evropski uniji. Leta 2008 ga je vlada Republike Slovenije imenovala za državnega sekretarja za okolje in prostorsko planiranje. V času predsedovanja Slovenije Svetu EU, v prvi polovici 2008, je vodil Delovno skupino Sveta EU za okolje. Med leti 1999 in 2008 je bil zaposlen kot diplomat na predstavništvu Slovenije pri EU v Bruslju. Zoran Kus ima magisterij iz geografije, ki ga pridobil na Univerzi v Zagrebu (1989). Diplomiral je s področja geografije in sociologije na Univerzi v Ljubljani (1979).

Duška Godina

Duška Godina EPC4Duška Godina, univ. dipl. prav., je svojo poklicno pot začela leta 1997 na Višjem sodišču v Mariboru, leta 2000 pa se je zaposlila kot vodja službe za pravne in splošne zadeve na Javnem skladu za razvoj malega gospodarstva. V Agenciji za energijo, ki je nacionalni regulativni organ republike Slovenije na področju trga z električno energijo in zemeljskim plinom, je zaposlena od leta 2005. Skoraj ves čas zaposlitve v agenciji je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Dejavno je sodelovala pri kreiranju in izvajanju energetske politike ter tako pripomogla k razvoju odprtega in konkurenčnega trga z energijo. Pomembno vlogo ima tudi pri oblikovanju slovenske energetske zakonodaje, še posebej se je angažirala pri pripravah sedaj veljavnega energetskega zakona in njegovem sprejemanju. Po nekajmesečnem delovanju kot vršilka dolžnosti direktorja je bila januarja 2016 imenovana za direktorico Agencije za energijo.

 

Goran Novković

Goran NovkovićExecutive director of Lobbying Centre, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia since January 2016

Goran Novković, CEO Adviser, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia since November 2012

2010-2012 CEO of Žurnal media, Chief editor of Žurnal24 daily, Žurnal weekly & zurnal24.si (general media)

2007-2010 Editor-in-chief of Žurnal24 daily& Žurnal weekly (general media)

2004-2007 Deputy of editor-in-chief of Finance daily (business media)

1998-2004 Deputy of editor-in-chief of Gospodarski vestnik weekly (business media)

Sibil Svilan

Svilan Sibil EPC4Gospod Sibil Svilan je predsednik uprave SID banke, d.d., Ljubljana. Pred tem je vrsto let delal v bančnem sektorju na različnih vodilnih položajih v Sloveniji in v državah EU. Več kot 10 let je delal v Nemčiji v LHB Internationale Handelsbank AG, Frankfurt. Bil je državni sekretar za finančni sistem in mednarodne odnose na Ministrstvu za finance Republike Slovenije. Je avtor in soavtor več knjig in člankov s področja financ, bančništva, upravljanja, upravljanja tveganj in izobraževanja v revijah in časopisih v Sloveniji in Nemčiji.

Andraž Šavli

Andraz Šavli EPC4Andraž Šavli je pomočnik direktorja energetskega področja v podjetju Borzen. V preteklih letih je bil odgovoren za področje organiziranja trga, ki zajema izvajanje različnih nalog operaterja trga, ki so bistvene za ustrezno delovanje trga z elektriko. Vodil je projekte sprejemanja pravil za delovanje trga z elektriko in vzpostavitve izravnalnega trga ter projekte razvoja informacijskih sistemov, ki se uporabljajo pri operaterju trga za izvajanje nalog gospodarske javne službe. Sodeluje v mednarodnih organizacijah, kot na primer Europex in je predsednik sekcije za izmenjavo podatkov IPET pri Energetski zbornici Slovenije.